Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (ve znění opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.
 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pavel Široký, s trvalým bydlištěm Komenského 4433, 430 03 Chomutov.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.
 

Zdroje a účel zpracování

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zákazníků), a to prostřednictvím poptávkového a kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBJEDNATELE, ŽE NA AKCÍCH JSOU POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE, ZVUKOVÉ ČI OBRAZOVÉ ZÁZNAMY PRO ÚČELY PROPAGACE 

Svojí účastí na akci udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiným způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie (děti, kolektiv dětí, skupiny, jednotlivci, osoby, početné smíšené kolektivy atpod.).

I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat.

Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na adresu společnosti nebo osobně. Kontaktovat nás lze i prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo e-mailu (siroun@seznam.cz) či jiným dostupným způsobem.

Zveřejnění pořízených záznamů může být použito:

 • na Facebooku obecně Kouzelník Široun, ale i jiných oddílech, profilech či sdílených skupinách
 • na těchto internetových stránkách
 • na propagačních materiálech sloužících k další prezentaci produktu a služeb
 • v místním, ale i jiném médiu či tisku (vč. elektronické podoby na internetu)
 • na profilech YouTube atp.

   

Příjemci osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
 • správce serveru

   

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.


Kontaktujte nás na těchto odkazech
Facebook Kouzelník Široun | siroun@seznam.cz | tel. +420 773 504 107, +420 725 568 243


V Chomutově dne 19. 9. 2023